Kvarnstensbrytningen på Lianefjället

2003-02-20 

Över stora delar av Lianefjället kan man hitta kvarnstenar och huggrester från kvarnstensbrytningen.
Brytningen har haft en utbredning från Buterudstjärnet i norr ner till Grönhult.

Brytningen har är dokumenterad från 1700-talet och hade troligen sin största utbredningen under 1800-talet. I Dalslands Hembyggden från 1935 finns en utförlig artikel om kvarnstensbrytningen. Se nedan.

Du kan komma till fina områden om du går upp till Buterudstjärnets södra ände. Passera torpet Eke. Följ körvägen sydöster ut. Följ färgmarkeringen mot Erve. Här kommer du in i ett stort brytningsområde. 
Ett annat ställe att besöka är från vägen utefter Lillesjön.Där bäcken rinner under vägen finns en skogsväg upp på fjället upp mot kraftledningen. Har finns stora områden där man högg sten. Utefter den södra körvägen ligger också en stor kvarnsten som tappats när den skulle köras ut från fjället.  

Om kvarnstenbrytning i Skållerudsboken
1768 pantsatt Lars Hindriksson sin del av Korserud till Upperudsbruk. I ett besittningsintrument från pantsättningen står: ”Var även på ägorna stenbrott till kvarntsenshygge på det så kallade Korserudsfjället, var av Lars ibland betjänte sig.”

Bönderna i Korserud fick inte hugga fler kvarnstenar än med ”tvenne personer på tredjedels hemman” mot fem dalers böter om bestämmelserna överträddes.

Skållerudsboken sid 362

  Även andra än gårdsägarna vill dra nytta av Korseruds- och Lianefjällets tillgång på värdefulla kvarnstensberg. En skrivelse förvarad på Upperuds herrgård visar detta:

”Hos mig, haver Geshworne Ådel och Hogaktad hr Olof Nacler på Hvittlanda Bruk, sig anmält vra sinnad att med arbete belägga ett skifferbergssträckning längs kallade Ramle Berget, beläget i Skålleruds och Dalskogs socknar vid östra sidan av sjön Stora Ärven och på följande hemmans ägor; Buterud, Korset, Stora Liane, Backliane och Grönhult och som Herr Geshworne är den förste som här till hos mig angivit, så lämnas honom här med  på begäran Frihet och tillstånd att berörda skifferbrytning med arbete och brytning efter rätt Bergsvis belägga, dock utan förfång för andras bättre rätt.
Herr Geshworne åligger att med aldra först genom 2ne goda män tillsäga innehavarna av jordägerätten hvilka böra inom två månader efter de blivit tillsagda sig tydligen och utan förbehåll sig yttra om de in arbetet sina jordägarandelar tillgodo njuta.
Till följe av Kungl. Uymålsförordnande, åligger det även Herr Geshwornern, att inom en månad härefter låta detta mitt tillståndsbrev av predikstolarna i Skålleruds och Dalskogs socknar uppläsas och bevis däröver, av prästerskapets annamma samt inom sex veckors arbete och brytning på det angivna berget företaga och det så vida detta mitt tillståndsbrev vill njutas till godo”
Philipstad den 16 aug 1788.
På Ämbete vägnar Gust. A. Lindholm

Skållerudsboken sid 362-363

  Bryngel Andersson Korserud högg ”hallor” ur Korsurdusbergen, och enligt räkning emellan Korseruds bergshuggare hade han 1805 huggit 40 hallor. Bönderna hade under vintern 1821 kört kvarnstenar frpn Korsurudsfjället till bruket under 42 dagar.

Skållerudsboken sid 363

Bönderna på Stora Liane högg kvarnsterna på Lianefjället för att tjäna extra till sitt uppehälle. Det berättas att de 1723 erhållet 15 daler från Upperuds bruk  som köpt ett par 13 grepps kvarnstenar

Skållerudsboken sid 388

 Elis Svensson skriver i sin artikel om kvarnstenshuggningen i Hembygden 1935 att huggningen fick sin största utbredning mellan 1830 och 1870. Stenarna såldes i stor utsträckning till Värmland.
De upplysningar som Elis Svensson ger i sin artikel är intressanta och sammanfattas nedan:
”Så länge tillverkningen här varade såldes största delen av kvarnstenarna till Värmland och de som körde dem dit var fryksdalingarna kända för att vara duktiga körkarlar. En del av dem hade väl kvarnar själva, men till stor del köpte de stenarna för att sedan sälja dem med förtjänst. Någon gång gjordes beställningar men för dem mesta köptes vad som fanns färdigt. De hade kört malm under vintern och gjorde sedan en färd till Dalsland efter kvarnstenar. Slädarna som de använde var samma som till malmen och hade formen som ett strykjärn.
Stenen surrades fast på släden med en järnkätting genom stenens mitt hål.

Skållerudsboken sid 363-364

Länkar:

Text:
Christer Johansson
2003-10-26
Foto: Christer Johansson,