Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Tillbaka till Natur

Inventering

En naturinventering för Dalsland genomfördes 1971 - 72. Materialet sammanställdes 1973 - 76 till en naturvårdsplan som presenterades i augusti 1976. Natur i Älvsborgs län - inventering och och handlingsprogram för allmän naturvård. Naturvårdsplanen är utgiven med en text och en kartdel.
Här nedan är en sammanfatting över de områden i Dalskog som tas upp i naturvårdsplanen.

Siffrorna hänvisar till kartan. Se förklaring till tabellen längst ned.

1. Stora Olsjön GBS III Vildmark med unika geologiska formationer.
2. Marsjöområdet SL III Sjörikt friluftsområde.
3. Lundebo GS II Unikt geologiskt objekt. Sevärdhet.
4 Lunnebomossen II Myr med stora öppna vattenytor. Riksintresse.
5 Ränsliden BLSK II Vacker by med kulturhistoriskt värde. Sevärdhet.
6 Sågeviken B III Ängsgranskog och rikkärr.
7. Ranneberget BGL II Rik flora och värdefull geologi.
8. Tångebyn L.
9. Trollungebyn G II Högsta kustlinjen.
10 Källhult B II Säregen växtlokal.
11. Stora Yxesjöområdet BS II Vildmark med rik flora.
12 Stora Halängen G I Överskjutningar i Dalformationen.
13. Kappestigen GBS II Geologiskt och botaniskt intressant vildmark. Strövområde.
14. Kabbosjön SLBK II Sjörikt kulturlandskap. Fin flora.

Förklaring:
Områdenas namn kan du hitta på den topografiska kartan (grönsaksbladet).
Bokstäverna efter områdets namn anger varför området är värt att skydda, B = biologi, G = geovetenskap, K = kulturhistoria, L = landskapsbild, S = rörligt friluftsliv. Ordningsföljden på bokstäverna är ett försök att gradera anledningen till varför området är värt att skydda, viktigast anledning först.
Därnäst kommer en romersk siffra som visar hur viktigt området är att skydda, I = område med särskilt högt naturvärde. II = område med högt naturvärde. III = skyddsvärt område i övrigt. Områden som bara har en vacker landskapsbild (L) har ingen angelägenhetsklass.

Källa: Hembygden Dalsland 1977, s 63 - 67.

Sidan senast ändrad 21 mars 2000

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se